§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.rafalgorka.pl
  W niniejszym Regulaminie zawarto informacje o nas i o naszych Usługach, jakie działania Klientów w ramach Usług lub w związku z nimi są dozwolone, a jakie nie, co należy robić w razie problemów, a także inne ważne informacje.
  Prosimy uważnie przeczytać ten Regulamin przed rozpoczęciem Współpracy, gdyż Wyrażając na niego zgodę, Klient zawiera z Trenerem wiążącą prawnie umowę. Jeśli w tym Regulaminie znajdują się niejasności, prosimy o kontakt (dane kontaktowe podano poniżej). Rozpoczęcie Współpracy z Trenerem bez akceptacji niniejszego Regulaminu nie jest możliwe.
  Informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności, dostępnej pod adresem www.rafalgorka.pl/polityka-prywatnosci.
 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
 1. Usługodawca, Trener– Rafał Górka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GÓRKA FIGHT TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres Obornicka 309, 60-689 Poznań, Polska, KRS 0001103727, tel: +48-500-497-287, adres e-mail: kontakt@rafalgorka.plb) Serwis –serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym rafalgorka.pl
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nabywająca Usługi od Usługodawcy;
 3. Indywidualne Konto Klienta – założone w Serwisie konto, za pośrednictwem którego odbywa się świadczenie Usług Klientowi.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który nabywa Usługi w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Usługi, Współpraca – usługi świadczone Klientowi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.

§2. Warunki świadczenia Usług

 1. Usługodawca przyznaje Klientowi ograniczony, niewyłączny, niezbywalny, niepodlegający podlicencjonowaniu, odwołalny dostęp i możliwość korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem.
 2. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu, Klient powinien posiadać aktywne kontro poczty e-mail. Ponadto, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych, a także posiadać przeglądarkę internetową,
 3. Usługi świadczone są tylko i wyłącznie poprzez Indywidualne Konto Klienta w Serwisie.4. Rozpoczęcie Współpracy jest możliwe dopiero wtedy, gdy Klient:a) założy na stronie http://www.rafalgorka.plIndywidualne Konto Klienta;b) kompletnie wypełnieni wszystkie ankiety Klienta, doda pomiary, zdjęcia;

c) opłaci w Serwisie wybrany pakiet Usług i ta płatność zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Trenera.

 1. Po łącznym spełnieniu wyżej wskazanych warunków, Klient może korzystać z Usług przez określoną ilość dni, zgodnie z wybranym pakietem.
 2. Płatność za wybrany pakiet jest dokonywana poprzez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych. W zakresie dozwolonym przez powszechne prawo obowiązujące, odpowiedzialność Trenera za usługi płatnicze oferowane przez tego dostawcę jest wyłączona.
 3. Klient będący osobą fizyczną musi być pełnoletni.

§3. Rodzaje, ceny i zakres Usług

 1. Usługi świadczone przez Trenera obejmują doradztwo treningowe i\lub żywieniowe w Serwisie. W ramach Współpracy Trener:

a) przeprowadza wywiad treningowy na podstawie przekazanych przez Klienta informacji;

b) przygotowuje zindywidualizowany plan treningowy i/lub żywieniowy;

c) udostępnia możliwość nieograniczonego korzystania z zasobów znajdujących się w Serwisie;

d) w trakcie Współpracy przeprowadza dodatkową, comiesięczną kontrolę i ewentualnie modyfikację pierwotnych założeń treningowych i/lub żywieniowych;

 1. Zakres Usług, cena i okres ich świadczenia zależy od wybranego pakietu. Pełna lista pakietów wraz z ich cenami, zakresem i czasem trwania jest zawarta w cenniku dostępnym w Serwisie w zakładce „Plany Treningowe”. Cennik, o którym mowa, stanowi część niniejszego Regulaminu.
 2. Współpraca z Klientem rozpoczyna się od etapu konsultacji online. Wówczas Trener, na podstawie przekazanych przez Klienta informacji, dokonuje oceny organizmu i formy Klienta, oraz w porozumieniu z Klientem określa cel i ramy jego realizacji. Etap konsultacji online kończy się stworzeniem i udostępnieniem Klientowi indywidualnego planu treningowego i/lub żywieniowego.
 3. Następnie, rozpoczyna się etap realizacji planu treningowego, który trwa przez cały pozostały okres świadczenia Usług. Na etapie realizacji planu treningowego Klient trenuje zgodnie z planem treningowym przy zdalnym wsparciu Trenera, który w Aplikacji monitoruje jego postępy.
 4. Etap konsultacji online trwa maksymalnie osiem dni od dnia spełnienia wszystkich warunków, o których mowa w § 2 pkt 3. Na etapie realizacji planu treningowego, okres oczekiwania na doradztwo Trenera (np. w ramach kontroli) wynosi maksymalnie osiem dni od momentu nawiązania kontaktu i przekazania kompletu wymaganych informacji. Okresy te wliczają się do okresu świadczenia Usług.
 5. O ewentualnej niemożności dochowania terminu określonego w pkt. 5 Klient będzie informowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w pkt. 5 wskutek niedochowania należytej, profesjonalnej staranności przez Trenera, okres świadczenia Usług zostanie odpowiednio wydłużony.

§4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

b) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej.

c) Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł w całości opłacony, NIP 7792369887, REGON 301345068.

 1. Termin płatności:

a) W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§5. PRODUKTY CYFROWE ORAZ PRAWO KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW CYFROWYCH (LICENCJA)

 1. Niniejszy punkt 5. Regulaminu dotyczy Produktów sprzedawanych jako treści cyfrowe (np. e-book) stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego oraz co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy bądź innym podmiotom trzecim, od których Sprzedawca uzyskał wymagane prawem zezwolenia na dalszy obrót tymi Produktami.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym punkcie Regulaminu mają zastosowanie pozostałe postanowienia Regulaminu dotyczące Produktów.
 3. Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkt Cyfrowy będący przedmiotem Zamówienia za pomocą przesyłki elektronicznej.

a) Przesyłka elektroniczna może polegać na udostępnieniu Klientowi Produktu Cyfrowego do pobrania z poziomu Konta w Sklepie Internetowym lub dostarczenia go w formie pliku komputerowego (bądź unikalnego adresu URL umożliwiającego jego pobranie) na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

b) Dostarczanie Produktu Cyfrowego następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

c) Przesyłka elektroniczna jest nieodpłatna.

 1. Korzystanie przez Klienta z Produktu stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, przepisami Prawa Autorskiego oraz ewentualnie innymi warunkami licencyjnymi ustalonymi przez producenta lub wydawcę Produktu.
 2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawa Autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim oraz do jego wykorzystywania w celach zarobkowych.
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w pkt. 10 Regulaminu, jeżeli jej przedmiotem jest Produkt Cyfrowy, którego dostarczenie nastąpiło za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu 14 dni do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Zawarte w niniejszym punkcie 11. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§6 Funkcjonalność i techniczna ochrona usług cyfrowych

 1. Serwis to oprogramowanie do przechowywania planów treningowych i wiedzy treningowej, monitorowania i analizowania danych związanych z ćwiczeniami fizycznymi i odżywianiem, oraz do zapewniania wskazówek dotyczących sportu, odżywiania i samopoczucia.
 2. Główne funkcje Serwisu to umożliwienie efektywnego kontaktu z Trenerem, dostęp do bazy ćwiczeń i materiałów instruktażowych, wglądu do planów treningowych, żywieniowych oraz listy zakupów, monitorowanie aktywności, zarządzanie Indywidualnym Kontem Klienta i danymi dot. zdrowia.
 3. Serwis jest przeznaczony wyłącznie do celów związanych ze sprawnością fizyczną i samopoczuciem, a nie są przystosowane do diagnozowania ani terapii chorób ani innych schorzeń, ani też do leczenia lub zapobiegania chorobom. Usługodawca nie udziela w tym zakresie żadnych zobowiązań ani gwarancji. Datego, korzystanie z Serwisu przez Klienta nie zwalnia go z odpowiedzialności za swoje własne dobre samopoczucie ani z konieczności konsultowania problemów zdrowotnych z lekarzem specjalistą.
 4. Jeżeli Klient cierpi na zaburzenia zdrowotne lub zaburzenia pracy serca bądź jeżeli nie jest w pełni sprawny fizycznie, przed użyciem Serwisu, podjęciem jakiegokolwiek programu treningowego w zakresie ćwiczeń fizycznych lub zmianą swojej diety powinien skonsultować się z lekarzem. Jeżeli Klient doświadczy jakichkolwiek problemów lub zaburzeń zdrowotnych, powinien zaprzestać korzystania z Usług i skonsultować się z lekarzem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy zdrowotne, które mogą wynikać z korzystania z programów treningowych. Klient przyznaje, że korzysta z Usług na własne ryzyko.
 5. Usługodawca dokłada profesjonalnej staranności do technicznego zabezpieczania świadczonych Usług. Niemniej, Klient musi traktować dane swojego Indywidualnego Konta Klienta oraz nazwę użytkownika i hasło jako informacje poufne, których nie wolno nikomu udostępniać. Usługodawca zaleca wybór silnego hasła i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu. Klient odpowiada za ochronę swojego hasła i wszelkie straty wynikające z przekazania danych Indywidualnego Konta Klienta osobom trzecim. Jeżeli Klient stwierdzi, że ktoś inny może używać jego hasła do Indywidualnego Konta Klienta, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Trenera oraz niezwłocznie zmienić hasło. Klient musi także podjąć odpowiednie kroki, aby zabezpieczyć dane Indywidualnego Konta Klienta, komputer, telefon komórkowy, oraz inne urządzenia mobilne, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi przez osoby trzecie.
 6. Nie wolno używać Indywidualnego Konta Klienta innych Klientów, aby uzyskać dostęp do Usług.

§7 Dozwolony użytek

Uzyskując dostęp do Usług i korzystając z nich, Klient zgadza się robić to zgodnie z przepisami prawa i z postanowieniami tego Regulaminu. Klient potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że nie będzie używać Usług do przesyłania materiałów ani angażowania się w jakiekolwiek formy aktywności, które można uznać za nieuczciwość, szkalowanie, czyn szkodliwy, nieprzyzwoitość, obrazę, zastraszanie, molestowanie, szerzenie nienawiści, podburzanie, groźbę, czyn niezgodny z prawem, bluźnierstwo, pornografię, naruszenie prywatności lub inne budzące zastrzeżenia zachowania w związku z korzystaniem z Usług, w tym jakiekolwiek działania sprzeczne z prawem, nawoływanie do przemocy, dyskryminację, czy jakiekolwiek działania rodzące odpowiedzialność cywilną lub karną w ramach obowiązującego prawa.

O ile nie jest to dozwolone w ramach obowiązującego prawa, Klient zgadza się, że nie będzie:

 1. usuwać jakichkolwiek znaków towarowych, not o prawie autorskim lub prawach własności z jakichkolwiek elementów Usług;
 2. dokonywać reprodukcji, poprawek, modyfikacji, w części lub w całości Usług, a także łączyć lub wcielać Usług do innego oprogramowania;
 3. uzyskiwać nieautoryzowanego dostępu do Usług, zależnych systemów lub sieci ani zakłócać ich działania;
 4. rozkładać na czynniki pierwsze, dekompilować lub tworzyć dzieł pochodnych opartych w części lub w całości na Usługach ani wykonywać podobnych działań, o ile nie jest to dozwolone w ramach obowiązującego prawa;
 5. dokonywać dystrybucji, licencjonowania, wynajmu, sprzedaży, odsprzedaży, cesji, publicznego wyświetlania, wykonywania, transmisji, przesyłania strumieniowego, nadawania ani innego podobnego wykorzystywania Usług;
 6. przekazywać ani udostępniać Usług, w części ani w całości (w tym kodu źródłowego i obiektowego), w jakiejkolwiek formie jakimkolwiek osobom bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Usługodawcy;
 7. podszywać się pod jakiekolwiek osoby;
 8. wykorzystywać Usług ani żadnej ich części w sposób zabroniony prawem, będący aktem wyłudzenia lub umyślnego działania na szkodę innych, w tym m.in. w postaci hakowania lub wstawiania złośliwego kodu, w tym wirusów lub groźnych danych do Usług czy stron zawierających odnośniki do Usług lub do jakichkolwiek systemów operacyjnych;
 9. naruszać praw własności intelektualnej Usługodawcy ani praw osób trzecich w związku z dostępem lub korzystaniem z Usług;
 10. gromadzić danych o użytkownikach Usług, uzyskiwać dostępu do Usług za pomocą zautomatyzowanych systemów (np. botów) ani dokonywać prób deszyfrowania transmisji z lub na serwery, na których uruchomione są Usługi;
 11. tworzyć, obsługiwać ani wykorzystywać oprogramowania, urządzeń, botów ani innych środków czy procesów (w tym programów zbierających informacje o stronach, wtyczek przeglądarki czy dodatków, ani żadnej innej technologii lub ręcznie), aby pobierać dane z Usług lub w inny sposób kopiować profile i inne dane Usług;
 12. wykorzystywać Usług komercyjnie bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy;
 13. uzyskiwać danych logowania lub dostępu do kont należących do innych osób.

§8 Reklamacje

 1. Reklamacje powinny być przesyłane za pomocą formularza kontaktowego w Serwisie lub w Aplikacji, lub kierowane na adres email: kontakt@rafalgorka.pl2.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 • imię i nazwisko lub nazwę firmy,
 • adres poczty elektronicznej,
 • przedmiot reklamacji, tj. przynajmniej numer zamówienia lub nazwę konta.
 1. Wskazanie czego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega).4. Usługodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Konsumentowi na adres, z którego ją otrzymał.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.phpwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

a) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

b) zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

c) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl;

d) Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl;

 1. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko za zgodą obu stron.

§10 Odstąpienie od Umowy

Konsument udziela zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. Dlatego, Konsument przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do Usług, których świadczenie już się rozpoczęło, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy określone w  ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późń. zm.). Usługi świadczone przez Trenera stanowią bowiem dostarczanie treści cyfrowych za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta w rozumieniu art. 38 pkt 13 ww. ustawy.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zamieszczone, udostępniane i sprzedawane na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, zdjęcia, materiały wideo, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Zabronione jest ich powielanie, kopiowanie, przetwarzanie i udostępnianie w celach komercyjnych, w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 2. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na Usługi zamówione lub świadczone już przed tymi zmianami. Do takich Usług zastosowanie ma regulamin obowiązujący w chwili ich zakupu.
 3. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 4. Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 6. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.05.2024.